Жоболор

Бишкек шаарын өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу агенттиги жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жобо

1. Ушул Жобо Бишкек шаарын өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу агенттигинин (мындан ары – Агенттик) иш-аракетинин укуктук жана уюштуруучулук негиздерин аныктайт.

2. Агенттик инвестициялык саясатты, шаардык социалдык-экономикалык программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жана Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана муниципалдык ишканаларынын дараметин жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу боюнча функцияларды жүзөгө ашырган, Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмүнө кирген ыйгарым укуктуу орган болуп саналат.

3. Агенттик Бишкек шаарынын мэриясынын Экономика жана инвестициялар департаментинин укук мурастоочусу болуп саналат.

4. Агенттик уюштуруу-укуктук түрдөгү юридикалык жак болуп саналат. Мекеме өз алдынча баланска, банк мекемелеринде эсептерге жана бюджеттик эсептешүү эсептерине, казыналык органдарда (Бишкек шаары боюнча региондук казына бөлүмдөрү) депозиттик эсептерге, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү бар мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы менен тегерек мөөргө, фирмалык бланктарга, штампка жана башка реквизиттерге жана расмий атрибуттарга ээ. Сотто доогер жана жоопкер болуп чыга алат.

5. Агенттик өз ыйгарым укуктарынын алкагында, Бишкек шаарынын мэриясынын кызыкчылыктарын коргойт жана Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик-укуктук актыларына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерге, Бишкек шаарынын мэриясынын чечимдерине, ошондой эле ушул Жобого ылайык аракеттенет.

6. Агенттик өз иш-аракетин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле башка юридикалык жана жеке жактар менен өз ара аракеттенүүдө жүзөгө ашырат.

7. Агенттиктин мамлекеттик жана башка органдар, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан, юридикалык жана жеке жактар менен өз ара мамилеси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

8. Агенттиктин толук расмий аталышы:

– мамлекеттик тилде: “Бишкек шаарын өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу агенттиги” мекемеси;

– расмий тилде: учреждение “Агентство развития города Бишкек и привлечения инвестиций”.

Агенттиктин кыскартылган аталышы;

– мамлекеттик тилде: “Өнүктүрүү агенттиги”;

– расмий тилде: “Агентство развития”.

9. Агенттиктин юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Жибек Жолу проспекти, 328.

2. Агенттиктин максаты жана милдеттери

10. Агенттиктин иш-аракетинин максаты болуп Бишкек шаарынын аймагын экономикалык өнүктүрүүнү камсыздоо, инвестициялык иш-аракетти жүзөгө ашыруу, инвестицияларды жана гранттарды тартуу, Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүн жана муниципалдык ишканаларын башкаруу тутумун өнүктүрүү, алардын дараметин жогорулатуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын бирдиктүү саясатын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу саналат.

11. Агенттиктин негизги милдети болуп төмөндөгүлөр саналат:

– Бишкек шаарынын социалдык-экономикалык абалына мониторинг жүргүзүү жана талдоо;

– Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын жана долбоорлорун иштеп чыгуу жана ишке ашырылышын камсыздоо;

– Бишкек шаарында жагымдуу бизнес-чөйрөнү өнүктүрүүгө көмөктөшүү, Бишкек шаарынын экономикасына инвестицияларды жана гранттарды тартуу үчүн шарттарды түзүү;

– Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк (мындан ары – МЖӨ) долбоорлорун издөө, демилгелөө, ошондой эле аларды колдоонун туруктуу тутумун түзүү;

– Бишкек шаарын өнүктүрүүгө багытталган коомдук, жарандык жана башка демилгелерди колдоону уюштуруу;

– салыктык жана салыктык эмес кирешелердин болжолдуу көрсөткүчүн аткарууну контролдоо, жергиликтүү бюджеттин кирешелерин көбөйтүү боюнча иш-чараларды өткөрүү;

– муниципалдык кызмат көрсөтүү тутумун өркүндөтүү;

– Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана муниципалдык ишканаларынын иш-аракеттерин өркүндөтүү боюнча мониторинг жүргүзүү, сунуштарды натыйжалуу баалоо жана иштеп чыгуу.

3. Агенттиктин негизги функциялары

12. Агенттик өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруу максатында, төмөндөгү функцияларды жүзөгө ашырат:

– Бишкек шаарынын социалдык-экономикалык абалына мониторинг жана талдоо жүргүзүү;

– Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу боюнча иштерди координациялоо;

– колдонуудагы Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасынын ишке ашуусуна мониторинг жүргүзүү жана анын ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

– муниципалдык маанидеги долбоорлордо МЖӨ принциптерин жана механизмдерин алга жылдыруу үчүн багыттарды аныктоо, ошондой эле МЖӨны өнүктүрүү үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүү жана инвестициялык активдүүлүккө дем берүү боюнча иш-чараларды өткөрүү;

– МЖӨ долбоорлорун иштеп чыгуу, МЖӨ долбоорлору боюнча корутундуларды берүү жана талдоо, ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясынын инвестициялык жана МЖӨ долбоорлорун ишке ашыруу боюнча иштерди координациялоо;

– Бишкек шаарынын даректүү инвестициялык программаларын иштеп чыгуу;

– Бишкек шаарын өнүктүрүүгө багытталган коомдук, жарандык жана башка демилгелер долбоорлорун тандоо жана жылдыруу боюнча иштерди жүргүзүү;

– инвестициялар чөйрөсүндө саясатты ишке ашыруу, ишкердикти колдоого байланышкан жана иш-аракеттин башка багыттары боюнча консультацияларды, кеңешмелерди, семинарларды, форумдарды, көргөзмөлөрдү жана башка уюштуруу, маалыматтык иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү;

– Бишкек шаарын өнүктүрүү программаларын жана долбоорлорун каржылоо үчүн инвестицияларды тартуу жана ишкердикти колдоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

– Бишкек шаарынын аймагында ишке ашыруу пландалган жана ишке ашырылуучу инвестициялык долбоорлор жөнүндө маалыматтар базасын жүргүзүү жана башкаруу;

– инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруучу инвесторлорго маалыматтык-консультациялык көмөк көрсөтүү;

– Бишкек шаарын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн гранттарды жана бюджеттен тышкаркы инвестицияларды тартуу боюнча чечимдерди иштеп чыгуу;

– Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнө мониторинг жүргүзүү жана алардын келечекте өзгөрүшүнө болжолдорду иштеп чыгуу, боло турган жана орто мөөнөттүү мезгилге Бишкек шаарынын бюджетинин кирешелерине жана чыгашаларына болжолуна карата сунуштарды даярдоо;

– салыктык жана салыктык эмес кирешелердин жергиликтүү бюджетке толук жана өз убагында түшүүлөрүнө мониторинг жана талдоо жүргүзүү;

– Бишкек шаарынын мэриясына жергиликтүү бюджетке кирешелердин түшүүсүн камсыздоо, жергиликтүү бюджеттин кошумча булактарын жана резервдерин табуу боюнча сунуштарды Бишкек шаарынын мэриясына белгиленген тартипте киргизүү;

– Бишкек шаарынын мэриясынын ведомстволук, түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрүнүн жана муниципалдык ишканаларынын иш-аракеттеринин натыйжалуулугун баалоо көрсөткүчтөр тутумун иштеп чыгуу жана Бишкек шаарынын мэриясынын кароосуна киргизүү, ошондой эле алардын иш-аракеттеринин натыйжалуулугуна баалоо жүргүзүү;

– жетектеген багыттар боюнча концепциялар, стратегиялар долбоорун, иш-чаралар пландарын, Бишкек шаарын өнүктүрүүнүн келечектүү программасын иштеп чыгуу, белгиленген тартипте бекитилгенден кийин алардын аткарылышын уюштуруу;

– Бишкек шаарын өнүктүрүүнүн өзүнчө көйгөйлөрү боюнча аналитикалык жана маалыматтык материалдарды даярдоо;

– Бишкек шаарынын муниципалдык максаттуу программаларын иштеп чыгуучу тапшырыкчынын ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу;

– МЖӨ долбоорлорунун конкурстук документтерин, техникалык-экономикалык негиздемелерин, концепцияларын иштеп чыгуу жана экспертизалоо боюнча иштерди уюштуруу;

– Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык бөлүмдөрүнүн Бишкек шаарынын аймагында түзүлгөн жергиликтүү коомчулук жана калкты өз алдынча коомдук уюштуруу түрлөрү менен өз ара аракеттенүүсүн координациялоо;

– көп батирлүү үйлөрдүн жалпы мүлкүн башкарууну жүзөгө ашырган жактарга, аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарына, аксакалдар сотуна консультациялык, методикалык колдоо көрсөтүү жана алардын квалификациясын жогорулатуу боюнча курстарды уюштуруу;

– Бишкек шаарынын аймагында көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрин түзүү жана аларды көрсөтүү сапатына баалоо жүргүзүү;

– акы төлөнүүчү муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифтерин жана бааларын түзүү боюнча иштерди уюштуруу;

– муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын жана администрациялык регламенттерин иштеп чыгуу;

– жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүнүн маселелерин камтыган ченемдик укуктук актыларга талдоо жүргүзүү жана алардын ишке ашуусуна багытталган сунуштарды жана чараларды иштеп чыгуу боюнча иштерди уюштуруу;

– Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын жана башка документтердин долбоорун иштеп чыгуу;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин максаттуу көрсөткүчтөрүнө жетүү боюнча мэриянын жана мэриянын жетекчилигинин иш-аракетин пландоо, мониторинг жүргүзүү жана баалоо;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин программаларын (тармактык программалардан тышкары) ишке ашырууга багытталган иш-чараларды иштеп чыгуу, контролдоо.

4. Агенттиктин укуктары жана милдеттери

13. Агенттик төмөндөгү укуктарга ээ:

– оперативдүү башкаруу укугунда өз мүлкүнө ээ болууга, өз иш-аракеттеринин максаттарына жана мүлкүнүн багытталышына ылайык аларга ээлик кылууга жана пайдаланууга;

– өзүнүн компетенциясынын чегинде Бишкек шаарынын муниципалдык мүлкүн тескөөгө, Агенттиктин иш-аракетин камсыздоого багытталган келишимдерди, контракттарды жана башка бүтүмдөрдү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүүгө;

– Агенттикке өткөрүп берилген мүлктү камсыздандырып коргоону жүзөгө ашырууга багытталган иш-чараларды ишке ашырууга;

– Бишкек шаарынын мэриясынын кызыкчылыктарын сот органдарында көргөзүүгө, ошондой эле өз компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын сот органдарына доолорду берүүгө, анын ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулушунун натыйжасында келтирилген залалды өндүрүп алуу жөнүндө доолорду берүүгө;

– Агенттиктин иш-аракетин камсыздоого багытталган келишимдерди, контракттарды, макулдашууларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүүгө;

– консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну Бишкек шаарынын мэриясынын атынан жүзөгө ашырууга;

– Агенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча аналитикалык борборлор, коомдук уюмдар, ассоциациялар жана эксперттер менен кызматташууга;

– Агенттиктин иш-аракет чөйрөсүнө таандык маалыматты Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрүнөн жана чарба жүргүзүүчү субъекттеринен белгиленген тартипте сурап алууга;

– Агенттиктин иш-аракетинин ченемдик укуктук базасын өркүндөтүү боюнча сунуштарды Бишкек шаарынын мэриясынын кароосуна киргизүүгө;

– Агенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча комиссиялардын, атайын жумушчу топтордун ишине катышууга;

– Агенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча жарандарды кабыл алууну жүргүзүүгө, түшкөн сунуштарды, арыздарды жана даттанууларды карап чыгууга, алар боюнча зарыл чараларды көрүүгө;

– Агенттиктин компетенциясынын чегинде буйруктарды чыгарууга;

– Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары тарабынан каралган башка укуктарды жүзөгө ашырууга.

14. Агенттик төмөндөгүлөргө милдеттүү:

– кызматкерлерди эмгектин коопсуз шарттары менен камсыздоого жана алардын ден соолугуна жана эмгекке жөндөмдүүлүгүнө келтирилген залал үчүн жоопкерчилик тартууга;

– кызматкерлерди социалдык, медициналык жана милдеттүү камсыздандыруунун башка түрлөрү менен камсыздоого;

– мамлекеттик жашыруун жана конфиденциалдуу маалыматты Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коргоону камсыздоого;

– Агенттикке оперативдүү башкаруу укугунда өткөрүп берилген мүлктүн сакталышын камсыздоого;

– белгиленген тартипте башка милдеттерди аткарууга.

5. Агенттиктин иш-аракетин уюштуруу

15. Агенттиктин жогорку башкаруу органы болуп Бишкек шаарынын мэриясы саналат, ал мыйзамдарга ылайык Агенттикти түзүү, кайра түзүү жана жоюу, Агенттиктин түзүмүн жана штаттык ырааттамасын бекитүү маселелерин чечет.

16. Бишкек шаарынын мэриясы Агенттиктин иш-аракетине тиешелүү бардык маселелер боюнча чечимдерди кабыл алууга укуктуу.

17. Агенттиктин жетекчиси болуп – муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарга ылайык Бишкек шаарынын мэри тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана кызмат ордунан бошотулуучу директор саналат.

18. Агенттиктин директору:

– Агенттиктин иш-аракетин жетектейт жана Агенттикке жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы, иштердин жыйынтыгы үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

– Агенттиктин белгиленген штаттык сандын чегинде белгиленген чектерде штаттык ырааттамасын жана иш тартибин Бишкек шаарынын мэриясына бекитүүгө киргизет;

– Бишкек шаарынын мэриясынын кадрлар номенклатурасына кирген директордун орун басары кызмат ордун кошпогондо, мыйзам тарабынан белгиленген тартипте Агенттиктин кызматкерлерин кызмат ордуна дайындайт жана бошотот, аларга карата сыйлоо жана тартиптик жоопкерчилик чараларын көрөт;

– Агенттиктин атынан Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, коомдук жана эл аралык уюмдар, Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттердин юридикалык жана жеке жактары менен өз ара мамилелерде Агенттикти көрсөтөт;

– Агенттиктин атынан ишеним катсыз аракеттенет, бардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, жалпы юрисдикция сотторунда Агенттиктин кызыкчылыгын көрсөтөт, келишимдерди түзөт, ишеним каттарды берет, банктарда эсептик жана башка эсептерди ачат банктык жана финансы документтерине кол тамга коёт;

– Агенттиктин кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин жана башка ички документтерин бекитет;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Агенттиктин мүлкүн, финансы каражаттарын башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алат жана финансы-чарбалык иш-аракети үчүн толук жоопкерчилик тартат;

– өз компетенциясынын чегинде Агенттиктин кызматкерлери аткарууга милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат, көрсөтмөлөрдү берет жана алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык банктарда эсептерди ачат жана жабат, алар боюнча операцияларды жүргүзөт, финансылык документтерге кол тамга коёт, финансылык жана эсептик тартиптин сакталышын камсыздайт.

19. Агенттиктин штатында директордун орун басары кызмат орду каралган.

Директордун орун басары мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте Бишкек шаарынын мэри тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат.

Агенттиктин директору иште жок учурда (убактылуу эмгекке жарамсыздык, кызматтык иш сапары же өргүү) же ыйгарым укуктары токтотулган учурда, анын ыйгарым укуктарын орун басары убактылуу жүзөгө ашырат.

Финансылык документтерге кол тамга коюу укугу Агенттиктин директорунун тийиштүү буйругунун же Бишкек шаарынын мэриясынын буйругунун негизинде директордун орун басарына берилет.

Директордун орун басары функционалдык милдеттери тарабынан белгиленген ыйгарым укуктардын жана Агенттиктин директорунун буйруктарынын чегинде иш жүргүзөт.

Агенттиктин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин бөлүмдөрдүн башчылары жетектейт. Агенттиктин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн иш-аракети, алар жөнүндө жоболор менен регламенттелет.

Агенттиктин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлери Агенттиктин директору тарабынан берилген ишеним каттардын негизинде жана ушул Жободо, Агенттиктин түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө жоболордо жана кызматтык нускамаларда белгиленген ыйгарым укуктардын алкагында үчүнчү жактардын алдында Агенттиктин атынан иш жүргүзөт.

6. Агенттиктин мүлкү

20. Агенттиктин мүлкүн ага оперативдүү башкаруу укугунда бекитилген, анын өз алдынча балансында көрсөтүлгөн негизги жана жүгүртмө каражаттар, финансылык ресурстар (интеллектуалдык менчиктин объекттерин кошуу менен) түзөт.

Агенттик Бишкек шаарынын мэриясынын макулдугу менен гана ага бекитилип берилген мүлктү (негизги каражаттарды) тескөөгө укуктуу.

21. Агенттикти күтүүгө чыгымдарды каржылоо Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан бекитилген чыгымдар сметасына ылайык Бишкек шаарынын бюджетинин эсебинен жүзөгө ашырылат.

7. Эсепке алуу жана отчёттуулук

22. Агенттиктин иш-аракетин контролдоону Бишкек шаарынын мэриясы жүзөгө ашырат. Агенттик өзүнүн иш-аракетинде Бишкек шаарынын мэриясына отчёт берет.

23. Агенттик мыйзамдарда белгиленген тартипте жана аныкталган мөөнөттөрдө бухгалтердик жана статистикалык отчёттуулукту берет. Агенттиктин иш-аракеттерин текшерүүнү ыйгарым укуктуу органдар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тийиштүү укук берилген ыйгарым укуктуу уюмдар жүзөгө ашырат.

24. Агенттиктин директору жана башкы бухгалтери эсепке алуунун тууралыгы жана Агенттиктин финансы каражаттарын жана мүлкүн максаттуу пайдаланышы үчүн жоопкерчилик тартышат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук материалдык жоопкерчилик тартышат.

8. Агенттикти кайра түзүү жана жоюу

25. Агенттикти кайра түзүү жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

26. Иш процессинде пайда болгон документтер жоюу учурунда “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.

Биринчи вице-мэр М.Байгончоков